Nowości
Głowica termostatyczna Fibaro FGT-001
Głowica termostatyczna Fibaro FGT-001
339,90 zł 276,34 zł
szt.
Elektroniczny zamek drzwiowy Z-Wave Danalock V3
Elektroniczny zamek drzwiowy Z-Wave Danalock V3
999,00 zł 812,20 zł
Centrala Z-Wave - Vera Secure
Centrala Z-Wave - Vera Secure
1 599,00 zł 1 300,00 zł
szt.
Głowica termostatyczna Spirit Z-Wave Plus FLiRS
Głowica termostatyczna Spirit Z-Wave Plus FLiRS
229,00 zł 186,18 zł
szt.
Rejestrator sieciowy 4K NVR9816D ONVIF
Rejestrator sieciowy 4K NVR9816D ONVIF
449,00 zł 365,04 zł
szt.
Termostat ścienny MCOHOME Z-Wave
Termostat ścienny MCOHOME Z-Wave
599,00 zł 486,99 zł
szt.
Czujnik tlenku węgla - czadu CO Fibaro FGCD-001 Z-Wave Plus
Czujnik tlenku węgla - czadu CO Fibaro FGCD-001 Z-Wave Plus
399,00 zł 369,00 zł 324,39 zł 300,00 zł
szt.
Antena Z-Wave Wewnętrzna Fibaro (SMA)
Antena Z-Wave Wewnętrzna Fibaro (SMA)
70,00 zł 56,91 zł
szt.
Bestsellery
Moduł Z-Wave Fibaro RGBW
Moduł Z-Wave Fibaro RGBW
306,00 zł 219,00 zł 248,78 zł 178,05 zł
szt.
Ściemniacz podtynkowy Z-Wave Fibaro FGD212 Dimmer 2
Ściemniacz podtynkowy Z-Wave Fibaro FGD212 Dimmer 2
306,00 zł 219,00 zł 248,78 zł 178,05 zł
szt.
Przełącznik ścienny 2-kanałowy Z-Wave NEO
Przełącznik ścienny 2-kanałowy Z-Wave NEO
199,00 zł 161,79 zł
szt.
Przełącznik podtynkowy Fibaro FGS223 Double Switch 2 2x1.5kW Z-Wave Plus
Przełącznik podtynkowy Fibaro FGS223 Double Switch 2 2x1.5kW Z-Wave Plus
306,00 zł 219,00 zł 248,78 zł 178,05 zł
szt.
Bateria litowa 3V CR123A PANASONIC
Bateria litowa 3V CR123A PANASONIC
15,00 zł 12,20 zł
Sterownik silnika rolet Roller Shutter 2 Z-Wave Fibaro FGR222
Sterownik silnika rolet Roller Shutter 2 Z-Wave Fibaro FGR222
306,00 zł 219,00 zł 248,78 zł 178,05 zł
szt.
Adapter Z-Wave Z-Stick Gen5 ZW090
Adapter Z-Wave Z-Stick Gen5 ZW090
209,00 zł 169,92 zł
szt.
Głowica Danfoss Z-Wave Living Connect 014G0013
Głowica Danfoss Z-Wave Living Connect 014G0013
199,00 zł 161,79 zł
szt.
Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego www.z-wave.pl

1.             DEFINICJE

2.             POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.             ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.             WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.             DOSTAWA

6.             PŁATNOŚĆ

7.             PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.             POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.             TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do  czynności   prawnych;  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży  lub umowy o świadczenie. Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach klienta w sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.z-wave.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Robert Paterka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AdMax – Robert Paterka, (adres prowadzenia działalności: ul. Józefa Mackiewicza 2, 84-230 Rumia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5941299146, REGON 192088780, adres poczty elektronicznej: sklep@z-wave.pl, numer telefonu: (+48) 502612523 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA –  usługa świadczona  drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Robert Paterka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AdMax – Robert Paterka, (adres prowadzenia działalności: ul. Józefa Mackiewicza 2, 84-230 Rumia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5941299146, REGON 192088780, adres poczty elektronicznej: sklep@z-wave.pl, numer telefonu: (+48) 502612523 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE  –  oświadczenie   woli  Klienta  zmierzające  bezpośrednio   do  zawarcia  Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących  przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

Imię i nazwisko (nazwa)

Rober Paterka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AdMax-Robert Paterka

Adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby

ul. Józefa Mackiewicza 2, 84-230 Rumia

Organ rejestracyjny

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP

594-129-91-46

REGON

192088780

Adres poczty elektronicznej

sklep@z-wave.pl

Adres strony internetowej

www.z-wave.pl

Numer telefonu

+48 502 612 523

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać    Hasła.

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.11. Zabronione  jest  korzystanie  z  Usług  elektronicznych  w  sposób  bezprawnie  zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego  oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej polegającej na  prowadzeniu Konta  Klienta  w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do   dokonania   Rejestracji   niezbędne   jest   podanie   w   formularzu   rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),   adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  polegającej na  udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego  złożenie  Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient  może  wypowiedzieć umowę o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  zawartą na  czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie  tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są  wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu  przez Klienta Zamówienia.

 4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu  internetowego,  dokonać wyboru  Produktu  i  złożyć w  oparciu  o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy  wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności, adres e-mail.

4.5. Złożenie  Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola. „ZAMAWIAM”. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.z-wave.pl jest wyrażeniem chęci na zawarcie umowy sprzedaży.

4.6. Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  (1)  potwierdza  jego  otrzymanie,  co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży z obowiązkiem zapłaty przez kupującego kwoty wskazanej w zamówieniu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W mailu potwierdzającym zamówienie Klient otrzyma link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia zamówienia i wyrażenia chęci na zawarcie umowy sprzedaży.

4.7.  W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi  Klientowi  komunikatami  oraz  informacjami  dostępnymi  na  stronie  Sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż  w terminie 14 dni kalendarzowych.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty  dostawy  zostaną wyraźnie  wskazane  podczas  procesu  składania  Zamówienia.

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany  jest  dokonać wszelkich  czynności   niezbędnych  do  ustalenia  odpowiedzialności przewoźnika. Wszelkie reklamacje z tego tytułu bedą uwzględniane jedynie po dostarczeniu podpisanego przez Klienta i kuriera protokołu reklamacyjnego.

 

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. Płatności elektroniczne: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl .

6.1.4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

6.2. W wypadku sposobu płatności  innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Po potwierdzeniu dokonania wpłaty, zamówiony towar jest wysyłany do kilenta.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta , Klient  który  zawarł  Umowę sprzedaży może od niej odstąpić  bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed  jego  upływem.  Powyższe   uprawnienie  może  zostać zrealizowane  przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Józefa Mackiewicza 2, 84-230 Rumia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@z-wave.pl.

7.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy  się od  dnia  dostarczenia zakupionego produktu do Klienta.

7.3. Towar sprowadzany na indywidualne życzenie klienta nie podlega zwrotowi. 

7.4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, wszystko to co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wypowiedzenia umowy.

7.5. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy jest możliwe jeżeli są spełnione następujące warunki:

  • produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
  • produkt zwracany jest w nieuszkodzonym opakowaniu,
  • do zwracanego produktu dołączony jest dowód zakupu - faktura lub paragon
W przypadku zwrotu produktu, który nie spełnia powyższych wymagań, zwrot nie zostanie przyjęty, a produkt odesłany do Klienta na jego koszt.
 
7.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamowień od Klienta, jeśli ten odstapił od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

7.7. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru wraz z kosztem przesyłki podstawowej (najtańszy koszt przesyłki obowiązujący w cenniku kosztów dostawy) na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni roboczych. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych "za pobraniem".

7.8. W przypadku transakcji zawartych za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, zwrot nadpłaconej kwoty nastąpi tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez Kupującego anulowania transakcji co pozwoli Sprzedawcy odzyskać zwrot prowizji od transakcji w systemie Allegro.

Wzór oświadczenia o odstąpieniua od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstapienia od umowy):

 


 

AdMax-Robert Paterka
ul.Józefa Mackiewicza 2
84-230 Rumia

 

Oświadczenie

Ja ..........................................(imię i nazwisko Kupującego) niniejszym informuję o mojej woli odstąpienia od umowy sprzedaży poniższych produktów zakupionych w sklepie internetowym o adresie www.z-wave.pl:

  1.  
  2.  

(lista zwracanych produktów)

Numer zamówienia: ..................
Data zawarcia umowy: ................
Data odbioru towaru: ................
Login Allegro: ................... ( uzupełnić tylko w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem systemu Allegro)

Dane do konta bankowego na który należy dokonać zwrotu nadplaconej kwoty.


Imię i Nazwisko
Podpis

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2.1.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8.3.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za zgodność produktu z Umową sprzedaży

9.2 Sprzedawane produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją liczoną od dnia zakupu.

9.3 Jeżeli zakupiony towar będzie posiadał wady ukryte, lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta, może on skorzystać z prawa gwarancyjnego. Prawo do gwarancji w żaden sposób nie ogranicza prawa do rękojmi.

9.4 W przypadku, gdy towar okazałby się niezgodny z umową (nie spełniałby swojej funkcji, posiadałby wady fizyczne lub prawne), Klient ma możliwość skorzystania z prawa rękojmi (zgodnie z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W celu skorzystania z prawa do rękojmi, Klient powienien przesłać sprzedawcy oświadczenie (wzór poniżej) i przesłać je wraz z towarem na adres AdMax- Robert Paterka, ul. J.Mackiewicza 2, 84-230 Rumia. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada była Klientowi znana podczas dokonywania zakupu. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, należy zachować wskazane w ustawie terminy. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

                                                                                                                                                                                             ……………………………………………………

 

               Miejscowość, data

 

                              

 

Imię i nazwisko                    ……………………………………………                   

Ulica i numer                        ……………………………………………                                                                                                                                                                                                 
Kod pocztowy i miejscowość    ……………………………………………

Numer  telefonu                    ……………………………………………                                                                                                          

Adres e-mail                        ……………………………………………       

 

RĘKOJMIA

 

Nazwa produktu:

 

  1.  

Opis niezgodności towaru z umową:

 

 

 

 

Numer zamówienia:  

 

Login Allegro (uzupełnić tylko w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem systemu Allegro):
Data zawarcia umowy:
Data odbioru towaru:

 

Żądam od sprzedawcy (należy zaznaczyć jedną opcję):

 

 Doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową 

 

 Wymiany towaru na nowy, wolny od wad

 

 Obniżenia ceny przedmiotu o (kwota w zł) ……………………………..

 

 Odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy

 

 W przypadku decyzji o zwrocie pieniędzy, wyrażam zgodę na otrzymanie zwrotu na wskazane konto bankowe 

 

 Dane do przelewu:

 

Nr konta :

Dane posiadacza konta :


 

9.5 Przed przystąpieniem do procedury reklamacyjnej Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektonicznej ze Sprzedawcą.

9.6 Reklamowany towar powienien zostać dostarczony na adres ul. Józefa Mackiewicza 2, 84-230 Rumia wraz z dowodem  zakupu oraz opisem usterki. 

9.7 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.8 W przypadku uznanej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a gdyby z powodu wyczerpania stanów magazynowych nie było to możliwe Klient otrzyma zwrot ceny towaru i poniesionych kosztów wysyłki na wskazany rachunek bankowy.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają zastosowanie  przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1. Wybór  prawa  polskiego  nie  pozbawia  konsumenta  ochrony  przyznanej  mu  na  podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1)  wykonuje  swoją działalność gospodarczą lub  zawodową w  państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Klienci  mogą uzyskać dostęp do  Regulaminu  w  każdym  czasie  za  pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.z-wavw.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde  jego  żądanie.

10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz  udostępnienie Klientowi treści  zawieranej Umowy sprzedaży  i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

10.5. Spory  powstałe  pomiędzy  Usługodawcą,  Sprzedawcą a   Klientem,  który  jest   jednocześnie Konsumentem  zostają poddane  właściwym  sądom  powszechnym.  Spory  powstałe  pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl